Ιστορικαί σελίδες περί της εν Κασαμπά Ορθοδόξου ελληνικής κοινότητος (1625-1922)

Και σημειώσεις τίνες ιστορικαί περί των εν Αχμετλή και Οργανλή ομογενών κοινοτήτων. Μετά παραρτήματος περιλαμβάνοντος την πανωλεθρίαν των ομογενών του χωριού Παργαμή, κατάλογον των Επισκόπων και Μητροπολιτών της Επαρχίας Εφέσου

 
Βασική τιμή: 14,50 €
Τιμή psarasbooks: 13,05 €
Έκπτωση: -1,45 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Κύριλλος Ζαχόπουλος, Αρχιμανδρίτης
Σελίδες: 180
Έτος Έκδ.: 2018
ISBN: 9786188356726
Εάν προ της Μικρασιατικής καταστροφής η ιστορικωτάτη και ευδαίμων Χώρα της Λυδίας ηρωτάτο, ποία μεταξύ των εν τη περιοχή των ευρισκομένων πόλεων κατείχε την πρωτεύουσαν θέσιν από απόψεως γονιμότητος και εμπορικής, βιομηχανικής, πνευματικής και δημιουργικής κινήσεως με κατεύθυνσιν τοιαύτην, αποβλέπουσαν εις την εξυπηρέτησιν και ικανοποίησιν του κοινού συμφέροντος, θα εδείκνυε τον Κασαμπάν, του οποίου ζωηράν την εικόνα φέρουσιν εν τη μνήμη των όσοι εγεννήθησαν και έζησαν εν αυτώ, όσοι εγνώρισαν αυτόν.
Και περί της πόλεως ταύτης του Κασαμπά και της ιστορίας της εν αυτώ Ελληνικής Κοινότητος έρχομαι δια του άνα χείρας βιβλίου να πραγματευτώ με την ελπίδα ότι οι αγαπητοί μου αναγνώσται επιεικώς θέλουσι κρίνει τα εν ταις σελίσι ταύταις ιστορούμενα αποβλέποντες εις τον σκοπόν των ιστορικών μου Σελίδων και μόνον ως και την δι’ αυτών αναπαράστασιν τού εκ της τέφρας και της καταστροφής αναγεννωμένου Κασαμπά, όστις υπήρξε μία από τας μάλλον δρασάσας εθνικοθρησκευτικώς εν Μικρασία ομογενείς Κοινότητας.
Μαλακό εξώφυλλο • Διαστάσεις: 24x17εκ. • Συγγρ.: Κύριλλος Ζαχόπουλος, Αρχιμανδρίτης • Αθήνα • Φωτομηχανική ανατύπωση της έκδοσης του 1934. • Είδος: Βιβλίο