Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

Πρακτικός οδηγός εφαρμογής για πολύ μικρές και μικρές οντότητες

 
Βασική τιμή: 50,00 €
Τιμή psarasbooks: 45,00 €
Έκπτωση: -5,00 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Κορομηλάς, Γιώργος Α.
Σελίδες: 632
Έτος Έκδ.: 2017
ISBN: 9786188336704
Ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του Ν. 4308/2013/ Φ.Ε.Κ. 251/Α’ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) όπως ισχύουν, μετά τις μεταβολές που επήλθαν με το Ν. 4472/2017
Περιεχόμενα:
- Δομή και πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
- Κατηγορίες οντοτήτων - Κριτήρια ένταξης
- Λογιστικά συστήματα
- Παραστατικά πωλήσεων
- Αποθέματα
- Κρατικές επιχορηγήσεις για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και για έξοδα
- Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων - Έσοδα και Έξοδα.
- Χρηματοοικονομικά στοιχεία
- Καθαρή θέση
- Υποχρεώσεις
- Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.
- Αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
- Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου
- Παρακολούθηση λογιστικής και φορολογικής βάσης
- Λοιπά πρακτικά θέματα απλογραφίας και διπλογραφίας
Μαλακό εξώφυλλο • Διαστάσεις: 24x17εκ. • Συγγρ.: Κορομηλάς, Γιώργος Α. • Αθήνα • Είδος: Βιβλίο